نصب و راه اندازی سرور

..

نصب و راه اندازی ذخیره ساز

...

نصب و راه اندازی شبکه

...

پیاده سازی راهکار های مجازی سازی

..

تعمیرات نگهداری و پشتیبانی فنی

...

طراحی و مشاوره فنی

...