سرور اچ پی DL380 Gen10 Plus یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 32 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL360 Gen10 Plus یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 32 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL380 Gen10 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 24 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL360 Gen10 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 24 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL385 Gen10 یک سرور رکمونت با دو پردازنده AMD و 24 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL325 Gen10 یک سرور رکمونت با یک پردازنده AMD و 24 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL580 Gen10 یک سرور رکمونت با چهار پردازنده و 48 اسلات رم است که فضای 4 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL560 Gen10 یک سرور رکمونت با چهار پردازنده و 48 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL180 Gen10 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 16 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL160 Gen10 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 16 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی DL20 Gen10 یک سرور رکمونت با 1 پردازنده INTEL و 4 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL380 Gen9
HPE DL380 Gen9

سرور اچ پی DL380 Gen9 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 24 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL360 Gen9
HPE DL360 Gen9

سرور اچ پی DL360 Gen9 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 24 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL580 Gen9
HPE DL580 Gen9

سرور اچ پی DL580 Gen9 یک سرور رکمونت با چهار پردازنده و 48 اسلات رم است که فضای 4 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL560 Gen9
HPE DL560Gen9

سرور اچ پی DL560 Gen9 یک سرور رکمونت با چهار پردازنده و 48 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL180 Gen9

سرور اچ پی DL180 Gen9 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 16 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL160 Gen9
HPE DL160 Gen9

سرور اچ پی DL160 Gen9 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 16 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL120 Gen9
HPE DL120 Gen9

سرور اچ پی DL20 Gen9 یک سرور رکمونت با 1 پردازنده INTEL و 4 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL80 Gen9
HPE DL80 Gen9

سرور اچ پی DL80 Gen9 یک سرور رکمونت با دو پردازنده INTEL و 8 اسلات رم است که فضای 2 یونیت را در رک اشغال می کند.

سرور اچ پی ایی HPE DL20 Gen9
HPE DL20 Gen9

سرور اچ پی DL20 Gen9 یک سرور رکمونت با 1 پردازنده INTEL و 4 اسلات رم است که فضای 1 یونیت را در رک اشغال می کند.